M.S.GROUP

514/15-17 ซ.รามคำแหง39(เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310

โทรศัพท์/โทรสาร. 02-1582531-39 , 02-1582615-18 เว็บไซต์ http://www.msgthailand.com อีเมล sirikanlaya@msgthailand.com

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ - นามสกุล   *   ชื่อเล่น
อีเมล *
สมัครงานในตำแหน่ง * หรือ
เงินเดือนที่ต้องการ บาท *
รูปภาพ *

ประวัติส่วนตัว

บ้านเลขที่ *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
มือถือ *
บ้านที่อยู่อาศัยเป็น
วันเดือนปีเกิด อายุ
ส่วนสูง น้ำหนัก
สัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา
บัตรประชาชนเลขที่ *
สถานที่ออกบัตร
บัตรหมดอายุ
ภาวะทางทหาร

ประวัติครอบครัว

สถานภาพ
ชื่อภรรยา/สามี   เบอร์ติดต่อ
จำนวนบุตร คน    จำนวนบุตรที่กำลังศึกษา คน

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

การศึกษา:
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวท./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
การทำงาน: เรียงจากปัจจุบันไปอดีต
ชื่อสถานที่ทำงานระยะเวลาตำแหน่งลักษณะงานค่าจ้างเหตุผลที่ออก

ความสามารถพิเศษ

ด้านภาษา:
พูด ฟัง อ่าน เขียน
พูด ฟัง อ่าน เขียน
ด้านอื่นๆ ระบุ
ด้านคอมพิวเตอร์:
ด้านอื่นๆ ระบุ
 
พิมพ์ดีด ได้ ไม่ได้ ภาษาไทย คำ/นาทีภาษาอังกฤษ คำ/นาที
ขับจักรยานยนต์ ได้ ไม่ได้
ใบขับขี่เลขที่
ขับรถยนต์ ได้ ไม่ได้
ใบขับขี่เลขที่
มียานพาหนะส่วนตัวหรือไม่ มี ไม่มี
โปรดระบุ ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น
ความสามารถพิเศษอื่นๆ

ข้อมูลด้านอื่นๆ

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ บุคคลที่ 1 *เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็นโทร *
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ บุคคลที่ 2เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็นโทร

กรุณาแนะนำตัวคุณเองเพื่อให้บริษัทฯ ได้รู้จักคุณมากยิ่งขึ้น

*
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ได้ ไม่ได้
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจาก *
ท่านพร้อมจะเริ่มปฏิบัติงาน ทันทีที่บริษัทเรียกตัว พร้อมทำงานวันที่ *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดในใบเอกสารนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัท M.S.GROUP Co.,Ltd รับเข้าทำงานแล้ว หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงานและเอกสารที่นำมาแสดงหรือรายละเอียดที่ให้ไว้เป็นความเท็จ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น